Izbrani nacionalni in mednarodni znanstveno raziskovalni projekti

projekt_hydronet

Projekt Hydronet

 • ElectroBac (ARRS-J4-7640 (C)) Elektrostatska imobilizacija bakterij in vpliv na njihovo fiziologijo
 • BIOCORIN (FP7) – New Biocoating For Corrosion Inhibition In Metal Surfaces
 • MULTISENSE CHIP (FP7) – The lab-free CBRN detection device for the identication of biological pathogens on nucleic acid andimmunological level as lab-on-a-chip system applying multisensor technologies
 • BIOTREAT (FP7) – Biotreatment of drinking water resources polluted by pesticides, pharmaceuticals and other micropollutants
 • KILL SPILL (FP7) – Development technologies for ghting against oil spills
 • PATCH (EDA) – Personal biological Aerosol Tester for exposure Control with High eciency
 • CLEARH2O (FP7-EraSME) – Multifunctional approach to municipal and industrial waste water treatment and water reuse scenarios
 • HYDRONET (FP7) – Floating Sensorised Networked Robots for Water Monitoring
 • Raziskave obalnega morja (P1-0237 program ARRS) – Optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah(L1-5446 ARRS)
 • Razvoj funkcionalnih tekstilij za nego diabetičnega stopala (malum perforans) – (L2-5492 ARRS)
 • Sinteza in funkcionalizacija kompozitnih nanokroglic za zgodnje odkrivanje neurodegenerativnih bolezni (L2-2047 ARRS)
 • BIOCRYPT (TPMIR – Slovenija) – Razvoj hitrih metod in miniaturiziranih naprav za detekcijo patogenov in toksinov v gensko spremenjenih organizmih, prikritih živalskih in rastlinskih patogenov ter razvoj novih metod in naprav
  za zaznavanje RKB agensov v okolju z minimalno ali brez priprave vzorca.
 • BIOPAX (CRP – Slovenija) – Razvoj multifunkcionalnih, prenosnih, integriranih bioanalitskih sistemov in metod za hitro detekcijo nevarnih agensov v vodi in hrani
 • BIOTRACE (CRP – Slovenija) – Razvoj metod za sledenje virom kontaminacije kmetijskih in živilskih proizvodov
 •  

  Vsi raziskovalni projekti

  Mednarodni znanstveno raziskovalni projekti

 • BIOTREAT (European Commission – FP7) – Biotreatment of drinking water resources polluted by pesticides, pharmaceuticals and other micropollutants
 • MULTISENSE CHIP (European Commission – FP7) – The lab-free CBRN detection device for the identification of biological pathogens on nucleic acid and immunological level as lab-on-a-chip system applying multisensor technologies
 • HYDRONET (European Commission – FP7) – Floating Sensorised Networked Robots for Water Monitoring
 • BIOCORIN (European Commission – FP7) – New Biocoating For Corrosion Inhibition In Metal Surfaces
 • KILL-SPILL (European Commission – FP7) – Development technologies for fighting against oil spills
 • CLEARH2O (European Commission – FP7 – EraSME) – Multifunctional approach to municipal and industrial waste water treatment and water reuse scenarios
 • PATCH (European Defence Agency) – Personal biological Aerosol Tester for exposure Control with High efficiency
 •  

  Nacionalni znanstveno raziskovalni projekti:

 • J4-7640 (C) Elektrostatska imobilizacija bakterij in vpliv na njihovo fiziologijo
 • L2-5492 Razvoj funkcionalnih tekstilij za nego diabetičnega stopala (malum perforans)
 • L1-5446 Optimizacija in validacija novih indikatorskih sistemov v kompleksnih okoljskih matricah
 • P1-0237 PROGRAM (ARRS – Slovenija) – Raziskave obalnega morja
 • SOVZO (TPMIR – Slovenija) – Sistem za spremljanje oseb in vozil v zahtevnih pogojih
 • BIOCRYPT (TPMIR – Slovenija) – Razvoj hitrih metod in miniaturiziranih naprav za detekcijo patogenov in toksinov v gensko spremenjenih organizmih, prikritih živalskih in rastlinskih patogenov ter razvoj novih metod in naprav za zaznavanje RKB agensov v okolju z minimalno ali brez priprave vzorca
 • BIOPAX (CRP – Slovenija) – Razvoj multifunkcionalnih, prenosnih, integriranih bioanalitskih sistemov in metod za hitro detekcijo nevarnih agensov v vodi in hrani
 • BIOTRACE (CRP – Slovenija) – Razvoj metod za sledenje virom kontaminacije kmetijskih in živilskih proizvodov
 • APSIS (TPMIR – Slovenija) – Avtomatsko plovilo za meritve in logistiko
 •  

  Aplikativni projekti

 • Sinteza in funkcionalizacija kompozitnih nanokroglic za zgodnje odkrivanje neurodegenerativnih bolezni
 • Raziskave plinskih razelektritev za vpeljavo novega okolju prijaznega tehnološkega postopka funkcionalizacije polizdelkov pri proizvodnji kondenzatorjev
 • Razvoj metode za analizo odpornosti kmetijskih rastlin na sušni stres kot orodja v procesu žlahtnjenja
 • Stabilnost in athezilnost nano in mikro polij elektrolitskih kapsul v omejenih prostorih superkritičnih tekočin
 • Problematika izločanja kokcidiostatikov v okolje in možnosti navzkrižne kontaminacije v verigi priprave krmnih mešanic
 • Biološke metode za monitoring žarišč živega srebra
 • Fitoremediacija sedimentov in drugih kontaminiranih zemljin
 • Biološki testi za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti vode, zemlje in hrane
 • Stres in odgovor na stres pri kopenskem izopodu Porcellio scaber in vodni leči Lemna minor: mehanicističen pristop
 • Razvoj celovitega sistema za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti v zemlji, vodi in hrani v soglasju s smernicami EU
 • Toleranca organizmov v obremenjenih ekosistemih in možnosti remediacije
 • Fitoremediacijski sistemi in zaščita vodotokov
 • Vzajemno delovanje binarnih mešanic kadmija, cinka in živega srebra na izbrane testne živali in rastline
 •  

  Industrijski projekti

  Polnilnice vode
 • Slovenska polnilnica vode #1 – Določitev bakterijskih predstavnikov v vodi iz vrtine, polnilne linije in plastenk
 • Slovenska polnilnica vode #2 – Celovita analiza mikrobiološke kakovosti od vrtine do izdelka
 • Slovenska polnilnica vode #3 – Redni monitoring obremenjenosti vode z mikroorganizmi
 • Slovenska polnilnica vode #4 – Celotna sanacija vrtin onesnaženih z mikroorganizmi in razvoj novih strategij za nadzor mikrobiološke obremenjenosti vode v vrtinah in na polnilni liniji za zagotavljanje kvalitete vode.
 •  

  Kemijska in kovinska industrija
 • Slovenski proizvajalec barv – Evaluacija učinkovitosti premazov za preprečevanje obraščanja z organizmi v sladkovodnih in morskih ekosistemih
 • Slovenska livarna – Razvoj novih tehnik in tehnologij za zmanjševanje korozije in preprečevanje razraščanja bakterij na površinah vodnih pip.
 •  

  Glej tudi:
  Lapanjev laboratorij kot projektni partner
  Seznam partnerjev