V molekularno mikrobiološkem laboratoriju dr. Aleša Lapanje usposabljamo diplomante in doktorande

Mentorstvo in somentorstvo

V Lapanjevem laboratoriju so že številni mladi našli pomoč. Pri marsikomu se je začelo s seminarsko nalogo in po več letih zaključilo z doktoratom (nap. doktorandka, ki je letos prejela prestižno nagrado L’Oreal UNESCO “Za ženske v znanosti” je več kot 10 let raziskovala pod mentorstvom vodje Lapanjevega laboratorija, dr. Aleša Lapanje).

Mentorstvo pri doktorskih dizertacijah (bolonski študij)

HUBAD Barbara. Sposobnost aerosolizacije in načini preživetja bakterij v zraku : doktorska disertacija = Aerosolization capability and survival strategies of airborne bacteria : doctoral dissertation. Ljubljana: [B. Hubad], 2014. XIX, 196, [27] str., : ilustr. [COBISS.SI-ID 276684800

KOVAČ VIRŠEK, Manca. Selekcijski pritisk biološko nedostopnega živega srebra na ohranjanje operona mer v mikrobnih združbah : doktorska disertacija = Selection pressure of non-bioavailable mercury on maintenance of mer operon in microbial communities : doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Kovač Viršek], 2014. XV f., 123 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 798071]

ZRIMEC, Jan. Razvoj matematičnih modelov in metod interpretacije strukture molekule DNA v procesih horizontalnega prenosa genov : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Zrimec], 2013. XVI, 194 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10378068]

KOPINČ, Rok. Vloga homeostaze železa v ekologiji podvrst bakterije Mycobacterium avium : doktorska disertacija = Role of iron homeostasis in the ecology of Mycobacterium avium subspecies : doctoral dissertation. Ljubljana: [R. Kopinč], 2013. XV, 139, [25] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 771191]

Strokovno sodelovanje pri magistrskem delu

LAPANJE, Ana. Vzpostavitev učinkovitih spletnih strani : primer slovenskih raziskovalnih organizacij : magistrsko delo = Designing an efective website: the case of Slovenian research organizations. Ljubljana : [A. Lapanje], 2011. II, 81 str., 4 str. : ilustr. [COBISS.SI-ID 20826086]

Somentorstvo pri magistrskem delu (bolonjski študij)

STOŠICKI, Tjaša. Priprava encima za elektrostatsko vezavo na nanodelce : magistrsko delo (magistrski študij – 2. stopnja študija Biotehnologije) = Enzyme preparation for electrostatic immobilization on nanoparticles : M. Sc. thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Magistrsko delo magistrskega študija 2. stopnja Biotehnologija, 1). Ljubljana: [T. Stošicki], 2012. XI, 50 str., preglednice, slike. [COBISS.SI-ID 7250553] kategorija: SU (S)
točke: 1

Somentorstvo pri diplomskih delih

GRUBLJEŠIČ, Diana. Izražanje genov za sintezo mikobaktina v odvisnosti od železa pri bakterijah Mycobacterium avium podvrste paratuberculosis : diplomsko delo, univerzitetni študij = Expression of iron dependent mycobactin synthesis genes in Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis : graduation thesis, university studies, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1491). Ljubljana: [D. Grublješič], 2012. XI, 55 f., [1] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4178296]

ŽITNIK, Miha. Identifikacija pritrjenih in planktonskih bakterijskih vrst v dolomitnem vodonosniku : diplomsko delo, univerzitetni študij = Identification of attached and unattached bacterial species in dolomite aquifer : graduation thesis, university studies, (Biotehniška fakulteta, Enota medoddelčnega študija mikrobiologije, Ljubljana, Diplomske naloge, 481). Ljubljana: [M. Žitnik], 2011. IX, 70 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3929720]

ŠTIMPFEL, Martin. Molekularno biološka analiza pritrjenih in planktonskih bakterijskih združb v lokalnem vodovodnem sistemu : diplomsko delo = Characterization of attached and planktonic bacterial communities in local water distribution system by molecular methods : graduation thesis, (Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, Diplomska dela, 20). Ljubljana: [M. Štimpfel], 2009. XI, 56 f., [34] f. pril., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 6116473]

PIVK, Petra. Primerjava raznovrstnosti bakterij v ledeniškem ledu iz Arktike (Svalbard, Norveška) in zmernega pasu (Grossglockner, Avstrija) : diplomsko delo, univerzitetni študij = Comparison of bacterial diversity in glacier ice from arctic (Svalbard, Norway) and temporal region (Grossglockner, Austria) : graduation thesis, university studies, (Biotehniška fakulteta, Enota medoddelčnega študija mikrobiologije, Ljubljana, Diplomske naloge, 286). Ljubljana: [P. Pivk], 2007. VIII, 54 f., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 3287672]

POTOČNIK, Jasmina. Primerjava fizioloških lastnosti dveh vrst sulfat-reducirajočih bakterij (SRB) izoliranih iz črevesa mokrice Porcellio scaber (Isopoda, Crustacea) : diplomska naloga : univerzitetni študij = Comparison of physiological proprieties of two species of sulfate reducing bacteria isolated from gut of Porcellio scaber (Isopoda, Crustacea) : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [J. Potočnik], 2005. XIII, 84 f., ilustr., graf. prikazi, pril. [COBISS.SI-ID 1556303]